ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

# รายการ เอกสาร
1 คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสันผีเสื้อประจำปี 2565
4 ประกาศ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 ประกาศ ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
6 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
7 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ
8 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
9 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
10 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
11 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
12 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
13 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
14 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
15 ระเบียบเทศบาลตำบลสันผีเสื้อว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2559
16 ระเบียบเทศบาลตำบลสันผีเสื้อว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559
17 ระเบียบเทศบาลตำบลสันผีเสื้อว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2563
18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563