ข่าวสาร สำนักปลัด

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

select * from news inner join news_dep on news.DepID = news_dep.DepID where news.DepID=1 order by new_date desc limit 0 , 15
Image

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

ประกาศเมื่อ : 2021-07-23 14:50:40

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2021-07-09 08:22:45

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-06-25 10:36:42

ไฟล์แนบ :

Image

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-06-24 09:53:38

ไฟล์แนบ :

Image

คำสั้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-06-24 09:50:54

ไฟล์แนบ :

Image

คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-06-24 09:49:25

ไฟล์แนบ :

Image

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2021-06-15 15:59:17

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเมื่อ : 2021-06-10 13:36:02

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2021-06-10 13:30:20

ไฟล์แนบ :

Image

คำสั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-06-10 09:39:56

ไฟล์แนบ :

Image

คำสั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-06-10 09:39:01

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อครั้งแรก

ประกาศเมื่อ : 2021-06-02 15:35:14

ไฟล์แนบ :

Image

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2021-05-13 15:23:59

ไฟล์แนบ :

Image

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2021-05-13 15:09:20

ไฟล์แนบ :

Image

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2021-05-12 15:51:08

ไฟล์แนบ :