งานการเจ้าหน้าที่

# รายการ เอกสาร
1 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมพนักงานเทศบาลและให้คำปรึกษา ตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปี 2567
3 คู่มือการปฏิบัติราชการ
4 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
5 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2566)
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
7 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) ครั้งที่ 2
8 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) ครั้งที่ 2
9 ประกาศ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของเทศบาล
10 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
11 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
12 ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
13 ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
14 ฝึกอบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามโครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2566
15 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558
16 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
17 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
18 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
19 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบบรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
20 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
21 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
25 รายละเอียดบัญชีแนบท้าย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
26 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
27 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมพนักงานเทศบาล และให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม พ.ศ.2566
28 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมพนักงานเทศบาลและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม พ.ศ.2566
29 แนวทางปฏิบัติ Dos and Don ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา
30 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569
31 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566
32 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566
33 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566
34 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
35 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
36 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง)
37 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
38 โครงสร้างราชการ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ