งานการเจ้าหน้าที่

# รายการ เอกสาร
1 คู่มือการปฏิบัติราชการ
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
4 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
5 โครงสร้างราชการ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ