งานการเจ้าหน้าที่

# รายการ เอกสาร
1 คู่มือการปฏิบัติราชการ
2 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
3 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
4 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
6 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566
7 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
8 โครงสร้างราชการ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ