บุคลากร

กองการศึกษา

Image
นายประชัน ใจวงค์

ผู้อำนวยการกกองการศึกษา

Image
นางปรัศนี เจริญใจ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Image
นางสาวชุติกาญจน์ จุลวงษ์

ครู ค.ศ.2

Image
นางสาวกาญจนา พรมใบลา

ครู ค.ศ.1

Image
นางสาวพรรทิพา มงคลพันธ์

ครู ค.ศ.1

Image
นางสาวธันยรัศมิ์ เทวาภิรมย์

ครู ค.ศ.1

Image
นางอนงค์ จันทะแสน

ผู้ดูแลเด็ก

Image
นางจุฑาภรณ์ ยาดี

ผู้ดูแลเด็ก

Image
นางสาวเขมจิรา คันธรส

ผู้ดูแลเด็ก

Image
นางจีราภา ดวงพลอย

ผู้ดูแลเด็ก

Image
นางอภิญญา วิลี

ผู้ดูแลเด็ก