บุคลากร

กองการศึกษา

Image
นางสาวดารเนตร สิทธิหาญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Image
นางปรัศนี เจริญใจ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Image
นางสาวชุติกาญจน์ จุลวงษ์

ครู ค.ศ.2

Image
นางสาวกาญจนา พรมใบลา

ครู ค.ศ.2

Image
นางอนงค์ จันทะแสน

ผู้ดูแลเด็ก

Image
นางจุฑาภรณ์ ยาดี

ผู้ดูแลเด็ก

Image
นางสาวเขมจิรา คันธรส

ผู้ดูแลเด็ก

Image
นางสาวรุจยา มีทองคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image
นางจีราภา ดวงพลอย

ผู้ดูแลเด็ก

Image
นางอภิญญา วิลี

ผู้ดูแลเด็ก