บุคลากร

กองคลัง

Image
นายบรรเจิด ภีระตุ้ย

ผู้อำนวยการกองคลัง

Image
นางสาววราภรณ์ พรมลา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

Image
นางสาวอมลสิริ ไชยพลพงศ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

Image
นางเพชรลดา ข่วงชมพู

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Image
นางสาววิจิตรา อินทจักร์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Image
นางสาวธิดารัตน์ ปิมปานะ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

Image
นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Image
นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Image
นางสาวประวีณา กันธวัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image
นายณัฐวุฒิ คำฝั้น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ