วิสัยทัศน์และพันธ์กิจ


วิสัยทัศน์การพัฒนา

“พัฒนาตำบลก้าวหน้า ประชาชนร่วมใจ สังคมสมานฉันท์ ”

ตำบลสันผีเสื้อมีพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร และเป็นแหล่งที่ปลูกดอกไม้ส่งจำหน่ายในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ และมีแม่น้ำปิงไหลผ่านสามารถทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวขึ้นในตำบลได้ เป็นการสร้างอาชีพ รายได้แก่ประชาชนในสองฝั่งแม่น้ำปิง และตำบลสันผีเสื้อมีวัฒนธรรมล้านนาที่จะอนุรักษ์และถ่ายทอดไปสู่เยาวชนในตำบลต่อไป

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

2. อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบล

3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต ตามแนวทางลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการพัฒนาตำบล

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

6. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพดี ปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้านกีฬา โดยสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

7. อุปถัมภ์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ประสบภัยพิบัติที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ได้รับการช่วยเหลือและสามารถพึ่งตัวเองได้

8. พัฒนาศักยภาพทางด้านสาธารณสุขมูลฐานของคนในชุมชน และสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย สุขศึกษา โภชนาการ ส่งเสริมให้มีการจัดการ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และการให้ความรู้ด้านสาธารณสุข และสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

9. พัฒนาศักยภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

10. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน และประโยชน์สุขของประชาชนส่งเสริม สนับสนุนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นการบริหารงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างพึงพอใจ โปร่งใส ตาม หลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา


เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตำบลสันผีเสื้อในทุกๆด้าน ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจ

และความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลสันผีเสื้อ

และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นเชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน