เทศบัญญัติเทศบาล

# รายการ เอกสาร
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-พ.ศ.2560-เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564