เทศบัญญัติเทศบาล

# รายการ เอกสาร
1 เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การกำจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2561
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.2561
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2561
13 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561