บุคลากร

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

Image
นายมรุพงศ์ ปัญญามณี

ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Image
นายสายัณห์ สิงห์อินทร์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Image
นายพันทิพย์ สุลัมลิ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Image
นายสมจิตร วงษ์จำรัส

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เขต 1

Image
นายชัยพร สิงคราช

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เขต 1

Image
นายปรัชญา จิตตคุปต์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เขต 1

Image
นายสมยศ บัวสอด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เขต 1

Image
นายเทียม สิทธิเกหัง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เขต 1

Image
นายเสาร์แก้ว พายุ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เขต 2

Image
นางสมยา ไชยรังษี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เขต 2

Image
นายแมน วิจิตรโชติ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เขต 2

Image
นายทองสุข อุทรทา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เขต 2