Image

# รายการ เอกสาร
1 คำร้องทั่วไป สำหรับแจ้งแก้ไขข้อมูล
2 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563
3 ภดส.5 แจ้งเปลี่นยแปลงการใช้ประโยชน์
4 หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
5 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
6 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์