# รายการแผนพัฒนา เอกสาร
1 รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2559
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2563
วันที่เผยแพร่ : 2021-05-14 09:38:53
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-01 15:11:37
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่เผยแพร่ : 2020-06-17 14:05:16
5 รายงายผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ : 2021-05-14 09:07:10
6 ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-14 14:34:00
8 แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2559
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
9 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-18 14:41:23
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-18 14:46:49
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-19 15:47:18
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:42:35
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:42:57
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:43:10
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:43:28
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:43:40
17 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2564
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-01 15:17:06
18 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฯ
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
19 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-พ.ศ.2561-2564-เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-1
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
20 แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2560-2562
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
21 แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2560-2562-เพิ่มเติม-แก้ไข-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-2
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
22 แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562-เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-3
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00