# รายการแผนพัฒนา เอกสาร
1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2565
วันที่เผยแพร่ : 2022-12-07 14:27:46
2 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2565
วันที่เผยแพร่ : 2022-12-07 14:28:18
3 นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วันที่เผยแพร่ : 2023-06-26 12:10:07
4 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วันที่เผยแพร่ : 2021-11-01 13:36:40
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-28 10:52:27
6 รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2559
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
วันที่เผยแพร่ : 2024-04-09 15:07:51
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
วันที่เผยแพร่ : 2024-04-04 13:30:55
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566)
วันที่เผยแพร่ : 2023-04-21 09:36:21
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
วันที่เผยแพร่ : 2022-04-05 10:57:27
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2563
วันที่เผยแพร่ : 2021-05-14 09:38:53
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-01 15:11:37
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่เผยแพร่ : 2020-06-17 14:05:16
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 2022-11-10 09:52:47
15 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่เผยแพร่ : 2023-10-19 10:42:05
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 2022-04-07 14:24:47
17 รายงายผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ : 2021-05-14 09:07:10
18 ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
19 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 2022-09-13 15:20:06
20 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 2021-10-11 14:37:59
21 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 2022-10-18 10:48:45
22 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ : 2021-10-11 14:39:54
23 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 2021-10-11 14:38:36
24 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่เผยแพร่ : 2023-10-20 12:51:03
25 แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2559
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
26 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 2021-08-11 13:43:09
27 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 2021-08-11 13:35:24
28 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่เผยแพร่ : 2024-01-24 13:28:29
29 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-18 14:46:49
30 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
วันที่เผยแพร่ : 2022-02-17 10:12:49
31 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-19 15:47:18
32 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:42:35
33 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:42:57
34 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:43:10
35 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:43:28
36 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:43:40
37 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) การทบทวน ครั้งที่ 1/2566
วันที่เผยแพร่ : 2023-06-16 12:48:37
38 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) การทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566)
วันที่เผยแพร่ : 2023-08-11 10:03:50
39 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) การทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข (ครั้งที่ 2/2566) เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-19 16:27:48
40 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) การทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข(ครั้งที่ 3/2566) เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วันที่เผยแพร่ : 2023-12-26 10:31:16
41 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-15 12:49:55
42 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
วันที่เผยแพร่ : 2024-05-13 13:50:32
43 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2564
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-01 15:17:06
44 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฯ
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
45 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-พ.ศ.2561-2564-เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-1
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
46 แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2560-2562
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
47 แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2560-2562-เพิ่มเติม-แก้ไข-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-2
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
48 แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562-เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-3
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
49 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 2023-06-23 10:24:27