# รายการแผนพัฒนา เอกสาร
1 รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2559
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-01 15:11:37
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่เผยแพร่ : 2020-06-17 14:05:16
4 ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-14 14:34:00
6 แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2559
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
7 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-18 14:41:23
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-18 14:46:49
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)
วันที่เผยแพร่ : 2020-03-12 14:13:15
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-19 15:47:18
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
วันที่เผยแพร่ : 2020-08-03 13:40:41
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
วันที่เผยแพร่ : 2020-06-11 10:54:58
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
วันที่เผยแพร่ : 2020-06-12 11:20:14
14 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2564
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-01 15:17:06
15 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฯ
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
16 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-พ.ศ.2561-2564-เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-1
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
17 แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2560-2562
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
18 แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2560-2562-เพิ่มเติม-แก้ไข-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-2
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
19 แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562-เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-3
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00