# รายการแผนพัฒนา เอกสาร
1 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วันที่เผยแพร่ : 2021-11-01 13:36:40
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-28 10:52:27
3 รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2559
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
วันที่เผยแพร่ : 2022-04-05 10:57:27
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2563
วันที่เผยแพร่ : 2021-05-14 09:38:53
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-01 15:11:37
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่เผยแพร่ : 2020-06-17 14:05:16
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 2022-04-07 14:24:47
9 รายงายผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ : 2021-05-14 09:07:10
10 ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 2021-10-11 14:37:59
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ : 2021-10-11 14:39:54
13 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 2021-10-11 14:38:36
14 แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2559
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
15 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 2021-08-11 13:43:09
16 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 2021-08-11 13:35:24
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-18 14:46:49
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
วันที่เผยแพร่ : 2022-02-17 10:12:49
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-19 15:47:18
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:42:35
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:42:57
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:43:10
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:43:28
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-22 10:43:40
25 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2564
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-01 15:17:06
26 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฯ
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
27 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-พ.ศ.2561-2564-เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-1
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
28 แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2560-2562
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
29 แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2560-2562-เพิ่มเติม-แก้ไข-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-2
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00
30 แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562-เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-3
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00 00:00:00