# รายการ เอกสาร
1 คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน"
2 คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร"
3 คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะหลัก"
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
5 คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดิน
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)"
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)"
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)"
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ"
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)"
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)"
13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)"
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)"
15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)"
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)"
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้น-สูง"
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)"
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)"
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)"
21 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)"
22 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)"
23 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)"
24 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)"
25 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)"
26 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)"
27 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)"
28 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นายช่างโยธา"
29 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นายช่างไฟฟ้า"
30 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
31 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)"
32 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "วิศวกรโยธา"
33 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้"