Image

# รายการ เอกสาร
1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
2 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
3 เอกสารประกอบคำขอ
4 แผนที่สถานประกอบการ
5 แผ่นพับทะเบียนพาณิชย์