บุคลากร

กองช่าง

Image
นายบุญนิธิ กรุงวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

Image
นายสุรเสน พุฒิวณิชย์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

Image
นายวัชระ เพลัย

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

Image
นางสาวสุพัฒนา สุวรรณสม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Image
นายทัญเทพ จันต๊ะมูล

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

Image
นายอานนท์ สันนิถา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image
นายเจือ พระมาลา

คนงานทั่วไป