# รายการ เอกสาร
1 ข้อบังคับเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
2 ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
3 ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
4 ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
5 รายงานผลการดำเนินการ ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
6 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563