ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

select * from news inner join news_dep on news.DepID = news_dep.DepID where news.DepID=10 order by new_date desc limit 0 , 15
Image

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยทางเทศบาลมีรถรับ-ส่ง ออกเดินทางในเวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-08-03 11:36:05

ไฟล์แนบ : -

Image

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยทางเทศบาลมีรถรับ-ส่ง ออกเดินทางในเวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-08-03 11:35:56

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ : 2021-07-09 08:27:23

ไฟล์แนบ :

Image

พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และพนักงานจ้างดีเด่น ตามกิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-05-11 15:15:14

ไฟล์แนบ :

Image

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถ เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายใน 17 มี.ค. 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-03-12 10:41:43

ไฟล์แนบ :

Image

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบ

ประกาศเมื่อ : 2021-03-12 10:09:04

ไฟล์แนบ :

Image

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถ เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายใน 17 มี.ค. 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-03-12 09:38:53

ไฟล์แนบ : -

Image

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อและนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-02-08 10:54:41

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อและนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-02-08 10:33:16

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-02-04 14:29:56

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศเมื่อ : 2021-02-02 09:34:32

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด

ประกาศเมื่อ : 2021-01-11 10:35:18

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารเชื้อเพลิง

ประกาศเมื่อ : 2021-01-11 10:13:51

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ : 2020-08-24 11:28:30

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-08-24 11:26:16

ไฟล์แนบ :