บุคลากร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image
นางจตุพร พงศ์ศิริ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

Image
นางศิริพร บัวเดช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Image
นางสาวสุนทรี เรือนตระกูล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Image
นางวรรทณี บัวบุญนาค

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Image
นายสุเทพ กองทา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Image
นายวรณ์ คำฟู

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Image
นายคำปัน เรือนติ๊บ

คนงานประจำรถขยะ

Image
นายสุพจน์ กันทะปัน

คนงานประจำรถขยะ

Image
นายมนัส สมณะแก้ว

คนงานประจำรถขยะ