ภาพ & กิจกรรม

ภาพและกิจกรรมของเทศบาลสันผีเสื้อ กองส่งเสริมการเกษตร

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงใหม่ ลงพื้นที่ในเขตตำบลสันผีเสื้อ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ​ จำนวน​ 196 ตัว​ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์

Date : 02/06/2022.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ประชุมเกษตรกรประจำปี ครั้งที่ 1/2565

Date : 20/04/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการการประกวดบ้านสู้ฝุ่น และ สถานประกอบการสู้ฝุ่น ลงพื้นที่สำรวจและให้คะแนน ในตำบลสันผีเสื้อ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลสันผีเสื้อ ตามโครงการท้องถิ่นสันผีเสื้อร่วมใจลดภัยฝุ่นละออง PM2.5

Date : 23/03/2022.

Photo More

Image
เทศกาลท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ เส้นทางการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตามโครงการสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างยั่งยืน

Date : 18/03/2022.

Photo More

Image
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคลองชลประทาน และถนนเลียบคลองชลประทาน ตามโครงการคลองสวยน้ำใส “รวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลอง” ครั้งที่1/2565

Date : 24/12/2021.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัด “กิจกรรมชาวนาน้อย ร้อยเคียวเกี่ยวข้าว”

Date : 15/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์ อ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ประจำปี 2564 โดยมี นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโครงการ

Date : 09/07/2021.

Photo More

Image
กิจกรรม ”ชาวนาน้อยร้อยเคียวเกี่ยวข้าว” ณ บ้านชาวนาน้อย หมู่ 3

Date : 23/11/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biocontrol)

Date : 18/08/2020.

Photo More

Image
โครงการชาวนาน้อยประจำปี 2563 “กิจกรรมปลูกวันแม่...เกี่ยววันพ่อ”

Date : 14/08/2020.

Photo More

Image
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใสพัฒนาคลองชลประทานซอย9

Date : 29/07/2020.

Photo More

Image
กองส่งเสริมการเกษตร ทต.สันผีเสื้อ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยในโคกระบือ จำนวน 135 ตัว ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมบริหารจัดการน้ำคลองชลประทาน ซอย 9 และ หารือกรณีร้องเรียนการก่อสร้างฝายคอนกรีตกั้นน้ำลำเหมืองแก้วในเขตหมู่บ้านเลควิวปาร์ค ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สำนักงานชลประทาน และ กลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำตำบลสันผีเสื้อ

Date : 17/06/2020.

Photo More

Image
ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชม และติดตามความคืบหน้าของโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ด้านการเกษตร ณ หมู่บ้านล้านนาวิลล์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 28/04/2020.

Photo More

Image
โครงการคลองสวยน้ำใส "รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง" ประจำปี 2563

Date : 14/01/2020.

Photo More

Image
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biocontrol)

Date : 24/12/2019.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 17/12/2019.

Photo More

Image
“กิจกรรมชาวนาน้อย ร้อยเคียวเกี่ยวข้าว”

Date : 25/11/2019.

Photo More

Image
รณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก ในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ และทำความสะอาดทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง

Date : 22/11/2019.

Photo More

Image
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

Date : 26/07/2019.

Photo More