การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครั้งแรก วันที่ 9 มิถุยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครั้งแรก ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ผู้ได้รับเลือกตั้งของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และได้มีประกาศอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครั้งแรก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป นั้น วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดยหลังจากนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มอบโอวาทให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อแล้ว นายสมจิตร วงษ์จำรัส ประธานสภาชั่วคราว ได้นำที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ได้แก่ - การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้แก่ นายมรุพงศ์ ปัญญามณี - การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อได้แก่ นายสายัณห์ สิงห์อินทร์ - การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้แก่ นายพันทิพย์ สุลัมลิ - การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2564 โดยที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ - สมัยแรก วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน - สมัยที่สอง วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30สิงหาคม 2564 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน - สมัยที่สาม วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน - สมัยที่สี่ วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน สำหรับสมัยการเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน - การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้แก่ 1. นายพันทิพย์ สุลัมลิ 2. นายปรัชญา จิตตคุปต์ 3. นายเสาร์แก้ว พายุ ในการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จาก 2 เขตเลือกตั้ง ทั้ง 12 คน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง และมีนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นางวนิดา ธรรมไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายวีระชัย จันทพร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายวีระศักดิ์ อภิวงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ รวมทั้งนางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล ปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ .

Date : 09/06/2021
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo