ภาพ & กิจกรรม

ภาพและกิจกรรมของเทศบาลสันผีเสื้อ

Image
การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทต.สันผีเสื้อ ครั้งที่ 3/2565

Date : 29/06/2022.

Photo More

Image
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดย นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อได้มอบหมายให้ นางวนิดา ธรรมไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

Date : 21/06/2022.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอเฟอเรนซ์ (zoom) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ กล่าวปฏิญาณตน ในการที่จะบริหารและปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สำนึกดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่"

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 14/06/2022.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงใหม่ ลงพื้นที่ในเขตตำบลสันผีเสื้อ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ​ จำนวน​ 196 ตัว​ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์

Date : 02/06/2022.

Photo More

Image
เชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th

Date : 01/06/2022.

Photo More

Image
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามกรอบการประเมินที่กำหนดไว้ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

Date : 06/05/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบหมายให้ นางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล ปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่นำกระเบื้องมุงหลังคามอบให้แก่ประชาชนในเขตตำบลสันผีเสื้อ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

Date : 20/04/2022.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ประชุมเกษตรกรประจำปี ครั้งที่ 1/2565

Date : 20/04/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สำนึกดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่"

Date : 18/04/2022.

Photo More

Image
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 18/04/2022.

Photo More

Image
ประกาศ แจ้งการจัดเก็บขยะในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Date : 12/04/2022.

Photo More

Image
การประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/03/2022.

Photo More

Image
คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลสันผีเสื้อ จัดงานประเพณี สรงน้ำพระธาตุ ตามโครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีตำบลสันผีเสื้อ ประจ

Date : 28/03/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการการประกวดบ้านสู้ฝุ่น และ สถานประกอบการสู้ฝุ่น ลงพื้นที่สำรวจและให้คะแนน ในตำบลสันผีเสื้อ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลสันผีเสื้อ ตามโครงการท้องถิ่นสันผีเสื้อร่วมใจลดภัยฝุ่นละออง PM2.5

Date : 23/03/2022.

Photo More

Image
การอบรมโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ และโครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

Date : 23/03/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพิ้นที่ในตำบลสันผีเสื้อ ติดตามโครงการท้องถิ่นสันผีเสื้อร่วมใจสู้ภัยฝุ่นละออง

Date : 23/03/2022.

Photo More

Image
เทศกาลท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ เส้นทางการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตามโครงการสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างยั่งยืน

Date : 18/03/2022.

Photo More

Image
คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลสันผีเสื้อ จัดงานประเพณี สรงน้ำพระธาตุ ตามโครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีตำบลสันผีเสื้อ ประ

Date : 18/03/2022.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อได้ทำการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการวันสตรีสากลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 10/03/2022.

Photo More

Image
โครงการวันสตรีสากลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 10/03/2022.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

Date : 28/02/2022.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 15/02/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสันผีเสื้อ และการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสันผีเสื้อ

Date : 09/02/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7

Date : 09/02/2022.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทต.สันผีเสื้อ ครั้งที่ 2/2565

Date : 03/02/2022.

Photo More

Image
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทต.สันผีเสื้อ ประชุม ครั้งที่ 2/2565

Date : 01/02/2022.

Photo More

Image
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2/2565

Date : 31/01/2022.

Photo More

Image
คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ตำบลสันผ

Date : 28/01/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

Date : 20/01/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 13/01/2022.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการหาเชื้อเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จำนวน 76 ราย

Date : 10/01/2022.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการหาเชื้อเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตามมาตรการค้นหากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อด้วยการตรวจ ATK เชิงรุก ก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 01/20/22.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ป่าข่อยเหนือ ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยชุด ATK เพื่อควบคุมและแพร่ระบาด ให้แก่ พ่อค้า แม่ค้า ณ ตลาดป่าข่อยใต้

Date : 01/20/22.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนในตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รุ่นที่ 1 และ 2)

Date : 28/12/2021.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

Date : 27/12/2021.

Photo More

Image
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคลองชลประทาน และถนนเลียบคลองชลประทาน ตามโครงการคลองสวยน้ำใส “รวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลอง” ครั้งที่1/2565

Date : 24/12/2021.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ​ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ​ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่น (TTRS OK) ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ประจำปี 2564

Date : 21/12/2021.

Photo More

Image
นางวนิดา ธรรมไชย รองนายกเทศมนตรี​ตำบลสันผีเสื้อ​ พร้อมด้วย เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ รับมอบอาหารปรุงสุก(ข้าวกล่อง) จาก Mr. Nirvick Majoomdar ร่วมกับผู้มีจิตเป็นกุศล​ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ไ

Date : 21/12/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมการหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณี ร้องเรียนเรื่องการตอกเสาเข็ม ครั้งที่ 2

Date : 17/12/2021.

Photo More

Image
การประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

Date : 17/12/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมการหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณี ร้องเรียนเรื่องการตอกเสาเข็ม ครั้งที่ 1

Date : 15/12/2021.

Photo More

Image
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/11/2021.

Photo More

Image
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยชุด ATK หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7

Date : 29/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยชุด ATK เพื่อควบคุมและแพร่ระบาดในพื้นที่สีแดง

Date : 29/11/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ปฎิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยชุด ATK เพื่อควบคุมและแพร่ระบาดในพื้นที่สีแดง

Date : 24/11/2021.

Photo More

Image
ลงพื้นที่ปฎิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยชุด ATK เพื่อควบคุมและแพร่ระบาดในพื้นที่สีแดง ณ แคมป์คนงานบ้านเช่ามยุรี ม.5 บ้านขัวโก ร้านอาหารครัวคำหวาน ม.7 และ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ม.9 ถนนวงแหวนรอบสอง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

Date : 23/11/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมโครงการจิตอาสา "กิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ณ ประตูระบายน้ำ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 23/11/2021.

Photo More

Image
สอบสวนโรค Covid-19 ด้วยการตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK ให้กับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ณ บ้านเช่า หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี ตำบลสันผีเสื้อ ทั้งหมด 53 ราย

Date : 23/11/2021.

Photo More

Image
สอบสวนโรค Covid-19 ด้วยการตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK ให้กับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ณ แคมป์คนงาน หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ ทั้งหมด 43 ราย

Date : 23/11/2021.

Photo More

Image
สอบสวนโรค Covid-19 ด้วยการตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK เชิงรุก ณ บ้านเอื้ออาทรสันผีเสื้อ หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 23/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564

Date : 23/11/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละรองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบชี้แจงทำความเข้าใจกรณีมีผู้ร้องเรียนการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์บริเวณตลาดป่าข่อยใต้

Date : 18/11/2021.

Photo More

Image
นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ตามพรบ.ควบคุมอาคาร

Date : 18/11/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดสถานที่ลอยกระทง2564 ครื้นเครงคืนวันเพ็ญแบบ New Normal ณ สวนสุขภาพตำบลสันผีเสื้อ หมู่ที่ 3 บ้านท่า(ร้องขี้ควาย) และ ลานกิจกรรมกาดท่าน้ำหน้าวัดท่าหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 17/11/2021.

Photo More

Image
ขอความร่วมมือ งดปล่อยโคมลอย โคมควัน (ว่าวฮม) พลุ หรือวัสดุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง) 2564

Date : 17/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันผีเสื้อ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 1/2565

Date : 17/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางวนิดา ธรรมไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานประชุมกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 17/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี​ตำบลสันผีเสื้อ​ รับมอบอาหารปรุงสุก(ข้าวกล่อง) จาก Mr. Nirvick Majoomdar ร่วมกับผู้มีจิตเป็นกุศล​ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว

Date : 15/11/2021.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัด “กิจกรรมชาวนาน้อย ร้อยเคียวเกี่ยวข้าว”

Date : 15/11/2021.

Photo More

Image
ประชาสัมพันธ์....การฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 AstraZeneca ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.

Date : 12/11/2021.

Photo More

Image
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือประชาชน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ สแกน QR Code แบบประเมินความพึงพอใจฯ หรือลิงค์ shorturl.asia/XLdMH

Date : 11/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อทำการประเมินการปฏิบัติราชการฯ (ครั้งที่ 2)

Date : 11/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่สอบสวนโรค Covid-19 เชิงรุก ด้วยการตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK แบบน้ำลายให้กับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจากตลาดเมืองใหม่ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองและ อสม หมู่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 08/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 3 พ.ย.2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคCovid -19 Cluster หมู่ 8 บ้านสันทราย ต.สันผีเสื้อ

Date : 08/11/2021.

Photo More

Image
นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

Date : 08/11/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 03/11/2021.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ Long Term Care (LTC) ครั้ง 1/2565

Date : 28/10/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 28/10/2021.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก (Sinovac) ซึ่งม

Date : 25/10/2021.

Photo More

Image
แจ้งเปลี่ยนแปลง วันในการให้บริการ ฉีดวัคซีน เป็นวันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น.

Date : 21/10/2021.

Photo More

Image
การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

Date : 21/10/2021.

Photo More

Image
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและประชาชนผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง ในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 21/10/2021.

Photo More

Image
ด่วน! ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉีดวัคซีน *เข็มที่ 2* นในวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 **ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 จากเดิมเป็น ณ ใต้ถุนอาคารห้องประชุม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เวลา 08.30-12

Date : 19/10/2021.

Photo More

Image
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี​ตำบลสันผีเสื้อ รับมอบน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยาก บริษัทวิริยะประกันภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 15/10/2021.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 15/10/2021.

Photo More

Image
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประช

Date : 13/10/2021.

Photo More

Image
วันที่ 8 ตุลาคม 64 นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายวีระชัย จันทพร เลขานุการนายกฯ ได้ทำการตรวจ Swab ด้วยชุด ATK เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดป่าข่อยใต้ และ พนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด

Date : 11/10/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 11/10/2021.

Photo More

Image
วันที่ 6 ตุลาคม 14:00 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายวีระชัย จันทพร เลขานายกเทศมนตรีฯ นายเอกชัย แสนใจ ปลัดอำเภอเมืองฯ นางสาวอัจฉรา ไชยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ป่าข่อยเหนือ น.ส.ศิริพร บัวเดช พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่

Date : 11/10/2021.

Photo More

Image
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายวีระชัย จันทพร เลขานุการฯ นายวีระศักดิ์ อภิวงค์ ที่ปรึกษานายกฯ นายสมจิตร วงษ์จำรัส นาย ชัยพร สิงคราช นาย ทองสุข อุทรทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจ Swab ด้วยชุด ATK

Date : 11/10/2021.

Photo More

Image
วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ และลงพื้นที่ตลาดป่าข่อยใต้ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันผีเสื้อนำโดยนายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

Date : 04/10/2021.

Photo More

Image
วันที่ 28 กันยายน 2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฝ่ายปกครอง อสม อปพร. ในการปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโควิท 19 ในกลุ่มผู้กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยง

Date : 30/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 28 กันยายน 2564 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นำหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ทำการตรวจ Swab ด้วยชุด ATK โดยใช้น้ำลายเพื่อตรวจหาเชื้อ Covid-19

Date : 30/09/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบ”ร้านเจ๊เฉียงฟาร์ม” และร้านค้าบริเวณใกล้เคียง แนะนำมาตรการควบคุมโรคพร้อมทั้งทำการ Swab ด้วยชุด ATK เพื่อตรวจหาเชื้อให้กับพนักงานร้านค้าผลออกมาเป็นลบทุกคน

Date : 30/09/2021.

Photo More

Image
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 30/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 27 กันยายน 2564 นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี ลงพืนที่ มอบที่นอนน้ำยางพาราให้ผู้ป่วยติดเตียง

Date : 30/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

Date : 27/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2464 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 27/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 21 กันยายน 2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ และนายวีระชัย จันทพร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาสนับสนุนให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ทั้ง 9 หมู่บ้าน

Date : 21/09/2021.

Photo More

Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทาง รพ.นครพิงค์ จะจัดให้มีการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

Date : 21/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 17/09/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี นายวีระชัย จันทพร เลขานายกเทศมนตรี นายบุญนิธิ กรุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ทางสายรองในหมู่บ้านที่หมู่ที่ 1,2,6 และ 7 รวมทั้งหมด 10 โครงการ เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภั

Date : 17/09/2021.

Photo More

Image
โครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อบรมการกำจัดขยะเปียกในชุมชน)

Date : 17/09/2021.

Photo More

Image
นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี นายวีระชัย จันทพร เลขานายกเทศมนตรี นายบุญนิธิ กรุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายไพยนต์ คำใหญ่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Date : 17/09/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนในหมู่บ้านต่างๆและเส้นทางเดินรถของเกษตรกรได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเกิดน้ำท่วมขังถนนได้รับความเสียหาย

Date : 17/09/2021.

Photo More

Image
10 ก.ย. 2564 สถานการณ์ Covid-19 ในตำบลสันผีเสื้อ

Date : 10/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 10/09/2021.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลสันผีเสื้อ , โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อ ,ะโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพั

Date : 10/09/2021.

Photo More

Image
งานเทศกิจ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้ออกสำรวจและเก็บป้ายกองโจรบริเวณถนนสายหลัก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และได้แจ้งเจ้าของป้ายให้ดำเนินการรับทราบ พร้อมให้แจ้งดำเนินการตามกฎหมาย เรีบร้อยแล้ว

Date : 18/08/2021.

Photo More

Image
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564

Date : 17/08/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยทางเทศบาลมีรถรับ-ส่ง ออกเดินทางในเวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 03/08/2021.

Photo More

Image
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และอนุกรรมการ LTC 2564 ณ ห้องประชุม้ทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 30/07/2021.

Photo More

Image
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ LTC (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลต

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด“ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ”จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด และ อุทกภัย (น้ำท่วม )

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ถวายเทียนพรรษา และรับฟังพระธรรมเทศนา สืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้า

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดยนายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ​ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานในพิธี เปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลสันผีเสื้อ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 13/07/2021.

Photo More

Image
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

Date : 13/07/2021.

Photo More

Image
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์ อ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ประจำปี 2564 โดยมี นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโครงการ

Date : 09/07/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 07/20/21.

Photo More

Image
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลาประมาณ 04.30 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ฝนตก มีน้ำท่วมขัง เข้าไปยังในตัวบ้าน โดยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสู

Date : 09/07/2021.

Photo More

Image
วันที่่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

Date : 02/07/2021.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

Date : 22/06/2021.

Photo More

Image
ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี กับ นาย ลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 16/06/2021.

Photo More

Image
การประชุมหารือ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม

Date : 16/06/2021.

Photo More

Image
ต้อนรับวันเปิดเทอมวันแรก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันผีเสื้อเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ทั้ง 3 ศูนย์

Date : 16/06/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ศึกษาดูงานการทำจานใบใม้ จากใบตองตึง ใบไม้สัก เพื่อนำวิธีการผลิตวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เป็นการลดโลกร้อน ลดปริมาณการใช้โฟม และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อต่อไป

Date : 16/06/2021.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครั้งแรก วันที่ 9 มิถุยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 09/06/2021.

Photo More

Image
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มอบแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ และเน้นย้ำให้ข้าราชการปฏิบัติ

Date : 08/06/2021.

Photo More

Image
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีจุดวางขยะ ส่งผลกระทบความเดือดร้อนส่งกลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวน

Date : 08/06/2021.

Photo More

Image
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อบางส่วน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลพระภูมิเทวา

Date : 08/06/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝ่ายปกครองตำบลสันผีเสื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก อสม. ตำบลสันผีเสื้อ รณรงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรั

Date : 08/06/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองตำบลสันผีเสื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภสพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก อสม.ตำบลสันผีเสื้อ ประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ เพื่อดำเนินการคงบคุมป้อ

Date : 19/04/2021.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Date : 09/04/2021.

Photo More

Image
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

Date : 07/04/2021.

Photo More

Image
ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดจัดเก็บขยะมูลฝอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-18 เมษายน 2564

Date : 02/04/2021.

Photo More

Image
ผลคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เลือกตั้งเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/03/2021.

Photo More

Image
28 มีนาคม 2563 ภาพบรรยากาศการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/03/2021.

Photo More

Image
กิจกรรม "เชิญชวนเลือกตั้ง" ณ ตลาดเช้าบ้านป่าข่อยใต้ และตลาดสดชุมชนท่าเดื่อ โดยเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

Date : 24/03/2021.

Photo More

Image
โครงการเยาวชนแข็งขันร่วมกันป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ให้กับนักเรียน เยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 24/03/2021.

Photo More

Image
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

Date : 12/03/2021.

Photo More

Image
โครงการวันสตรีสากลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 08/03/2021.

Photo More

Image
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลสันผีเสื้อ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อและนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ในวันอาทิตย์ที่ 28​ มีนาคม​ 2564​ เวลา​ 08.00-17.00​ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

Date : 15/02/2021.

Photo More

Image
การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Date : 04/02/2021.

Photo More

Image
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อรับทราบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 02/02/2021.

Photo More

Image
วันที่ 24 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ลดและป้องกันภัยหมอกควัน กิจกรรมลดการเผาในที่โล่ง “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน”

Date : 25/01/2021.

Photo More

Image
วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 22/01/2021.

Photo More

Image
วันที่ 7 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตรวจมาตรฐานสถานประกอบกิจการที่ขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

Date : 11/01/2021.

Photo More

Image
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการในพื้นที่ และติดตามในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการในการใช้บริการสถานบริการต่างๆในตำบลสันผีเสื้อ

Date : 11/01/2021.

Photo More

Image
ออกตรวจสถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้คำแนะนำและความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 11/01/2021.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 24/12/2020.

Photo More

Image
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 อัตราภาษีป้ายใหม่ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

Date : 16/12/2020.

Photo More

Image
เชิญร่วม....พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ฟุตบอลสันผีเสื้อ​ ประจำปี​ 2563​ สันผีเสื้อคัพ ครั้งที่ 1 ในวันพรุ่งนี้ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563​ เวลา 18.00 น.​ ณ​ สนาม ​99​ sport​ club

Date : 16/12/2020.

Photo More

Image
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 16/12/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Big Cleaning day พัฒนาถนนวงแหวนรอบที่ 2 ในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 01/12/2020.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เข้ารับรางวัล นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีและวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563

Date : 01/12/2020.

Photo More

Image
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 30/11/2020.

Photo More

Image
ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

Date : 24/11/2020.

Photo More

Image
กิจกรรม ”ชาวนาน้อยร้อยเคียวเกี่ยวข้าว” ณ บ้านชาวนาน้อย หมู่ 3

Date : 23/11/2020.

Photo More

Image
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Date : 12/11/2020.

Photo More

Image
ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Date : 12/11/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.สันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Date : 02/11/2020.

Photo More

Image
ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2664

Date : 08/10/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564

Date : 02/10/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

Date : 21/09/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ประจำปี 2563

Date : 17/09/2020.

Photo More

Image
โครงการอบรมเเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)

Date : 16/09/2020.

Photo More

Image
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สถานประกอบการ นิอรเฮ้าส์ หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 14/09/2020.

Photo More

Image
โครงการการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2563 ประเภทกีฬาเปตอง ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Date : 14/09/2020.

Photo More

Image
นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563

Date : 02/09/2020.

Photo More

Image
ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ณ พื้นที่ ทต.สันผีเสื้อ

Date : 31/08/2020.

Photo More

Image
นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน โครงการไหว้สาป๋ารมีวิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2563 ณ วัดท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง เชียงใหม่

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสตรีตำบลสันผีเสื้อ

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการไหว้สาบารมีวิถีธรรมนำชุมชน

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2563

Date : 25/08/2020.

Photo More

Image
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563

Date : 24/08/2020.

Photo More

Image
พิธีมอบเกียรติบัตร “สตรีดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2563 แก่สตรีดีเด่นตำบลสันผีเสื้อ ทั้ง 9 หมู่บ้าน

Date : 24/08/2020.

Photo More

Image
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสตรีตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563

Date : 24/08/2020.

Photo More

Image
โครงการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 21/08/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biocontrol)

Date : 18/08/2020.

Photo More

Image
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทต.สันผีเสื้อ ครั้งที่ 3/2563

Date : 18/08/2020.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 17/08/2020.

Photo More

Image
โครงการชาวนาน้อยประจำปี 2563 “กิจกรรมปลูกวันแม่...เกี่ยววันพ่อ”

Date : 14/08/2020.

Photo More

Image
โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้ายกายและจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยกลุ่มผุู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ

Date : 07/08/2020.

Photo More

Image
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใสพัฒนาคลองชลประทานซอย9

Date : 29/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

Date : 23/07/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2563

Date : 20/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 16/07/2020.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 แก่วัดในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ณ วัดป่าข่อยใต้ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

Date : 08/07/2020.

Photo More

Image
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 08/07/2020.

Photo More

Image
เชิญชวนร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าข่อยใต้ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
กองส่งเสริมการเกษตร ทต.สันผีเสื้อ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยในโคกระบือ จำนวน 135 ตัว ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสันผีเสื้อ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมควบคุมประชากรสัตว์ โดยการทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid -19 9 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสันผ

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมวางแผนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมบริหารจัดการน้ำคลองชลประทาน ซอย 9 และ หารือกรณีร้องเรียนการก่อสร้างฝายคอนกรีตกั้นน้ำลำเหมืองแก้วในเขตหมู่บ้านเลควิวปาร์ค ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สำนักงานชลประทาน และ กลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำตำบลสันผีเสื้อ

Date : 17/06/2020.

Photo More

Image
Gumber&Flower Land ทุ่งดอกทานตะวัน sunflower

Date : //.

Photo More

Image
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)

Date : 02/06/2020.

Photo More

Image
วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 29/05/2020.

Photo More

Image
การประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Date : 28/05/2020.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย กองช่าง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย ของโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก ม.1 - ม.6 ตำบลสันผีเสื้อ ขนาดกว้าง 7.80 เมตร ยาว 3,240 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี พร้อม นายบุญนิธิ กรุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายวัชระ เพลัย นายช่างไฟฟ้า เร่งติดตามการขยายเขตไฟฟ้าโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคเหนือ) PEA จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ตามคำร้องของร

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
มอบถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ และ หัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยม และมอบวีลแชร์ พร้อมถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 01/05/2020.

Photo More

Image
ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชม และติดตามความคืบหน้าของโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ด้านการเกษตร ณ หมู่บ้านล้านนาวิลล์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 28/04/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะทำงาน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

Date : 20/04/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

Date : 14/04/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Date : 10/04/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันไวรัส Covid-19 ดังนี้ 1.สวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน 2.ล้างมือด้วยน้ำสบู่ให้สะอาด 3.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ 4.แจ้งเรื่องที่ท่านต้องการติดต่อ

Date : 09/04/2020.

Photo More

Image
นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ​ นาย ชัยพร สิงคราช ประธานสภาเทศบาลฯ นายวีระชัย จันทพร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 และ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 นำทีม​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ทต

Date : 09/04/2020.

Photo More

Image
ประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

Date : 09/04/2020.

Photo More

Image
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศ โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 03/04/2020.

Photo More

Image
วันที่​ 24​ มีนาคม​ 2563​ เวลา​ 10.00​ น.​ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ​ ประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 24/03/2020.

Photo More

Image
ดอกไม้เริ่มบานแล้วที่ สันผีเสื้อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าชมฟรี ณ​ Gumber&Flower Land

Date : 05/03/2020.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

Date : 26/02/2020.

Photo More

Image
กิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2563 ณ กาดท่าน้ำหมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Date : 20/02/2020.

Photo More

Image
วันที่17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.0 น. การประชุมอนุคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 2/2563

Date : 17/02/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/01/2020.

Photo More

Image
ประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมป้องกันหมอกควันตำบลสันผีเสื้อ

Date : 23/01/2020.

Photo More

Image
การประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงฯ

Date : 23/01/2020.

Photo More

Image
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Date : 21/01/2020.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนมกราคม 2563

Date : 15/01/2020.

Photo More

Image
โครงการคลองสวยน้ำใส "รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง" ประจำปี 2563

Date : 14/01/2020.

Photo More

Image
เชิญร่วมกิจกรรม... วันเด็กแห่งชาติประจำปี2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ

Date : 10/01/2020.

Photo More

Image
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ทำบุญอาคารห้องประชุม ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 09/01/2020.

Photo More

Image
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Date : 25/12/2019.

Photo More

Image
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biocontrol)

Date : 24/12/2019.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 17/12/2019.

Photo More

Image
การให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พร้อมรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โทรสายด่วน 1669 และ 053-247389

Date : 12/12/2019.

Photo More

Image
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินทำการตรวจสอบข้อมูล หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามความจริงให้ยื่นคำร้องขอแก้ไข ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

Date : 04/12/2019.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/11/2019.

Photo More

Image
“กิจกรรมชาวนาน้อย ร้อยเคียวเกี่ยวข้าว”

Date : 25/11/2019.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

Date : 25/11/2019.

Photo More

Image
รณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก ในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ และทำความสะอาดทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง

Date : 22/11/2019.

Photo More

Image
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

Date : 15/11/2019.

Photo More

Image
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งสันผีเสื้อ ณ ลานอเนกประสงค์กาดท่าน้ำ ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 11/11/2019.

Photo More

Image
มอบป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean food good taste ประจำปี 2562 ให้กับร้านที่ตรวจประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

Date : 05/11/2019.

Photo More

Image
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนตุลาคม 2562

Date : 17/10/2019.

Photo More

Image
วัดท่าหลุก

Date : //.

Photo More

Image
วัดท่าเดื่อ

Date : //.

Photo More

Image
วัดร้องอ้อ

Date : //.

Photo More

Image
วัดป่าข่อยใต้

Date : //.

Photo More

Image
วัดป่าข่อยเหนือ

Date : //.

Photo More

Image
ท่าเรือบ้านชาวนา

Date : //.

Photo More

Image
ค่ายมวย ตำบลสันผีเสื้อ

Date : //.

Photo More

Image
โครงการกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562

Date : 12/07/2019.

Photo More

Image
#งานไหว้สาป๋ารมีวิถีธรรมนำชุมชนประจำปี2562 ณ วัดท่าเดื่อ

Date : 29/08/2019.

Photo More

Image
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 กองการศึกษา จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภา ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 31/08/2019.

Photo More

Image
Elephant Parade Land

Date : //.

Photo More

Image
Hidden Village Chiang Mai เมืองไดโนเสาร์

Date : //.

Photo More

Image
เชิญชวนชม และสัมผัสเหล่าบรรดาผีเสื้อ ได้ที่ฟาร์มผีเสื้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่

Date : //.

Photo More

Image
มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตของ แม่อุ้ยบัวขาว ไชยวงศ์

Date : 24/11/2019.

Photo More

Image
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

Date : 26/07/2019.

Photo More

Image
ดำเนินการนำเศษขยะและสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำออกจากคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 3

Date : 31/01/2019.

Photo More

Image
จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

Date : 23/09/2019.

Photo More

Image
จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

Date : 31/08/2019.

Photo More

Image
งานไหว้สาป๋ารมี วิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562

Date : 26/09/2019.

Photo More